Privacybeleid Signpost Groep

Wij ('Signpost Groep', zoals hierna gedefinieerd) zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen in ons stelt.

Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw persoonsgegevens te beschermen. Wij zijn verantwoordelijk voor het verwerken van uw (persoons)gegevens en treden hierbij op als verwerkingsverantwoordelijke.

Signpost Groep bestaat o.a. uit volgende vennootschappen en wordt hierna gezamelijk aangeduid met 'Signpost', 'wij' of afgeleiden:

 • Signpost NV, Wolfsakker 5a, 9160 Lokeren, 0746.851.005
 • Signpost België NV, Wolfsakker 5a, 9160 Lokeren, 0886.007.502
 • Signpost SARL, 889.064.887
 • Signpost Education, BQ1999960
 • Signpost Nederland BV, Nevelgaarde 8, 3436 ZZ Nieuwegein
 • Leermiddel bv, Wolfsakker 5a, 9160 Lokeren, 0696.844.535
 • WEZOOZ NV, Wolfsakker 5a, 9160 Lokeren, 0892.653.980
 • ACSW NV, 0776.852.709
 • Academic Software bv, 0635.738.394

Signpost Groep omvat onder andere de websites signpost.eu, signpost.be, academicshop.eu.

Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze websites en dragen er zorg voor dat de persoonsgegevens die u ons verschaft vertrouwelijk worden behandeld. Wij zullen uw persoonsgegevens enkel verzamelen, bewaren, verwerken en overdragen overeenkomstig de toepasselijke nationale en Europese
privacywet- en regelgeving, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 ('AVG'), waarbij wij de volgende principes voor het bewaken van de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens hanteren:

 • wij verzamelen niet meer informatie dan noodzakelijk is;
 • wij gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan de uitdrukkelijk omschreven of wettelijk vastgelegde doeleinden;
 • wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk en
 • wij geven uw persoonsgegevens enkel door met het oog op de uitdrukkelijk hieronder vermelde doeleinden.

Op deze pagina leest u welke persoonsgegevens we verzamelen als u onze website en/of diensten gebruikt, hoe we deze persoonsgegevens verzamelen, waarom we deze persoonsgegevens verzamelen, alsook op welke rechtsgronden en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Tevens zetten wij uiteen met wie desgevallend uw persoonsgegevens kunnen gedeeld worden, wat uw rechten zijn en hoe wij uw persoonsgegevens beschermen. Zo begrijpt u hoe wij werken. 

Als u de bepalingen van dit privacybeleid accepteert, gaat u ermee akkoord dat wij uw persoonsgegevens verwerken op de manieren die in dit privacybeleid worden uiteengezet.

Dit privacybeleid heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die door ons worden verwerkt. Wij accepteren in zoverre wettelijk geoorloofd geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) diensten en/of websites van derden.

1. Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen uw persoonsgegevens onder andere wanneer u:

 • gebruikmaakt van onze producten en/of diensten of hiernaar informeert, onze website bezoekt, het contact- of chatformulier invult op onze website of ons op een andere manier contacteert, bijvoorbeeld via e-mail, per post of telefonisch;
 • e-mails of andere berichten naar ons verzendt. Deze berichten worden door ons bewaard. Soms vragen wij u naar uw (persoons)gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn of om bijvoorbeeld uw identiteit te kunnen bevestigen. Dit maakt het mogelijk om uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden; en voor direct marketingdoeleinden, bijvoorbeeld wanneer u zich inschrijft op onze nieuwsbrief via onze website(s); en
 • solliciteert bij ons of informeert naar een bepaalde vacature.

2. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij kunnen volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres
 • Gegevens van de school waaraan u verbonden bent zoals naam en inschrijvingsnummer
 • Leraren- of studentenkaartnummer
 • Btw-nummer
 • Betaalgegevens
 • Alle gegevens met betrekking tot de aangekochte producten

Om de website optimaal te laten werken, wordt automatisch gegenereerde informatie over uw gebruik van de website verzameld en verwerkt. Het optimaliseren van de dienstverlening bestaat onder meer uit technische aanpassingen, voor bijvoorbeeld het goed weergeven van pagina’s en het beveiligen van de website. De informatie die wordt verzameld bestaat uit het type apparaat (computer, mobiel, tablet) dat u gebruikt, uw IP-adres (nummer van uw apparaat dat het mogelijk maakt uw apparaat te herkennen), het type browser, het besturingssysteem dat u gebruikt, en de pagina's die u op onze website bezoekt en de items die u bekijkt. Daarnaast houden wij de hostname die bij het IP-adres hoort, inlogsessiegegevens en gekozen waardes bij. Voor het verwerken van cookies verwijzen wij naar punt 7 van dit privacybeleid, alsook naar ons cookiebeleid.

Indien u uw persoonsgegevens niet verstrekt, is het mogelijke gevolg daarvan dat wij onze producten niet kunnen aanbieden of onze diensten niet (optimaal) kunnen leveren. Wij berichten u hiervan indien dit het geval zou zijn.

3. Voor welke doeleinden en op basis van welke rechtsgronden worden uw persoonsgegevens gebruikt?

Uw persoonsgegevens worden voor de volgende doeleinden op basis van de volgende rechtsgronden gebruikt:

 • Het gebruik is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent:
  • om het gebruik van de website mogelijk te maken;
  • om het gebruik/de aankoop van onze producten en diensten aan u te factureren;
  • om onze producten en diensten aan u beschikbaar te stellen.

 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, met name onze bedrijfsvoering en het ontwikkelen van onze commerciële activiteit alsook het verbeteren van onze producten en diensten, die zwaarder doorwegen dan uw recht op privacy:
  • om u informatie toe te sturen omtrent onze eigen soortgelijke producten en diensten;
  • om te reageren op uw vragen en/of klachten;
  • om u op de hoogte te houden van onze acties indien u daarvoor uw toestemming heeft gegeven;
  • om geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen;
  • om de website te beveiligen, aan te passen en te verbeteren.

 • U heeft toestemming gegeven voor het gebruik of de verwerking van persoonsgegevens. Dit is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust, zoals:
  • om informatie over u te verstrekken aan derden indien u daartoe toestemming heeft gegeven of op basis van wet- en/of regelgeving.

U kan te allen tijde uw toestemming intrekken of uw toestemming wijzigen door een e-mail te sturen naar privacy@signpost.eu of door middel van de daartoe voorziene afmelding in onze communicatie.

4. Doorgifte van persoonsgegevens aan derden

Als u persoonsgegevens verstrekt aan ons in verband met onze producten en diensten, dan worden deze persoonsgegevens uitsluitend met derden gedeeld in opdracht en ten behoeve van (de doeleinden van) ons of om uw product geleverd te krijgen of uw dienst operationeel te krijgen. Zo kunnen bijvoorbeeld uw naam en adresgegevens gedeeld worden met een leverancier om de producten naar u toe te sturen en kunnen uw naam, adresgegevens, e-mailadres en gegevens betreffende uw school gedeeld worden met de leverancier van software zodat deze kan valideren dat u effectief wel recht hebt op deze software, alsook met de onderwijsinstelling die met ons een overeenkomst heeft afgesloten met het oog op de mogelijkheid voor u tot gebruik van software. Deze leveranciers hebben aan ons bevestigd dat deze persoonsgegevens enkel voor strikt noodzakelijke uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt en niet zullen gebruikt worden voor marketingdoeleinden. Deze leveranciers hebben aan ons bevestigd de AVG te respecteren en de gegevens niet voor andere doeleinden te gebruiken.

Wij kunnen uw gegevens aan derden verstrekken voor zover u zelf uitdrukkelijk met betrekking tot een bepaalde derde aangegeven hebt dat u daarvoor toestemming geeft en dit vereist is in het kader van uw gebruik van onze diensten en/of voor zover deze gegevens niet tot u persoonlijk kunnen worden herleid (zoals automatisch gegenereerde informatie, niet zijnde uw IP-adres).

Zo kunnen wij derden inschakelen om werkzaamheden uit te besteden. Deze derden verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend in opdracht en ten behoeve van (de doeleinden van) ons.  Wanneer een verwerking namens ons door een derde wordt verricht, doen wij uitsluitend een beroep op verwerkers (de derde in kwestie) die afdoende garanties met betrekking tot het toepassen van passende technische en organisatorische maatregelen bieden opdat de bescherming van uw rechten zijn gewaarborgd. In enkele incidentele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden, wanneer het gunstige gevolgen heeft voor de dienstverlening aan de klant. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te respecteren.

Tot slot kunnen wij uw persoonsgegevens aan derden verstrekken indien wij daartoe op basis van wet- en/of regelgeving verplicht zijn, wij daartoe genoodzaakt zijn als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval wij dat noodzakelijk achten ter bescherming van onze eigen rechten.

5. Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn verkregen. Tenzij wij verplicht zijn om op grond van wetgeving uw gegevens langer te bewaren, hanteren wij de algemene wettelijke bewaartermijnen van 10 jaar. Wij verwerken uw persoonsgegevens in ieder geval nooit voor een termijn langer dan strikt noodzakelijk. Indien wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een uitvoering van een overeenkomst is de uiterste bewaartermijn 5 jaar na de beëindiging van de overeenkomst in kwestie.

Na het verstrijken van bovenvermelde verjaringstermijnen, verwijderen of anonimiseren wij al uw persoonsgegevens.

6. Op welke wijze worden uw persoonsgegevens beschermd?

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Wij zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens in een voldoende afgeschermde omgeving worden bewaard en dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw persoonsgegevens. Zo worden uw persoonsgegevens opgeslagen op onze eigen beveiligde servers of die van een derde partij en dit telkens binnen de Europese Economische Ruimte.

Voor meer informatie over hoe wij deze beveiliging inrichten, kan u contact opnemen met privacy@signpost.eu

7. Cookies

Via deze website kunnen wij gebruikmaken van cookies. Hiermee wordt informatie in de vorm van een tekstbestand op de harde schijf van uw apparaat opgeslagen. Cookies worden gebruikt om de website op een gebruiksvriendelijke manier te leveren of om informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van de website. Zie voor meer informatie ons cookiebeleid.

8. Uw rechten

U beschikt over de volgende rechten met betrekking tot de u betreffende persoonsgegevens:

 • Inzage en rectificatie: u heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens. Als wij erkennen dat wij verplicht zijn uw persoonsgegevens te verstrekken, verstrekken wij u deze gegevens in principe kosteloos. Voordat wij uw persoonsgegevens kunnen verstrekken, vragen wij u mogelijks om een bewijs van identificatie en voldoende informatie over uw interacties met ons voor te leggen, zodat wij uw persoonsgegevens kunnen terugvinden en uw identiteit kunnen garanderen. Indien de persoonsgegevens die wij over u bewaren onjuist zijn, kan u ons vragen alle onjuistheden in de persoonsgegevens te corrigeren.
 • Bezwaar tegen verwerking: u heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons als wij niet langer het recht hebben deze te gebruiken, te eisen dat wij uw gegevens verwijderen als wij deze te lang bewaren, of te eisen dat, in bepaalde omstandigheden, de verwerking aan restricties wordt onderworpen. U heeft in het bijzonder het recht om kosteloos en zonder enige verantwoording bezwaar te maken tegen direct marketing (bv. mails).
 • Recht op beperking van de verwerking: u heeft het recht om een beperking te vragen voor de verwerking van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld terwijl de juistheid van uw persoonsgegevens wordt gecontroleerd.
 • Recht op verwijdering: u heeft het recht om alle gegevens met betrekking tot u te laten verwijderen, behalve in sommige gevallen, bijvoorbeeld om een transactie te bewijzen of bij een wettelijke vereiste.
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid: onder bepaalde voorwaarden heeft u het recht om uw persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt, te ontvangen in een gebruikelijk, gestructureerd, machineleesbaar formaat en om uw persoonsgegevens door te geven aan een derde partij naar keuze.
 • Recht op intrekking van toestemming: wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming, kan u deze toestemming te allen tijde weer intrekken.

Bovenstaande rechten kunnen slechts worden uitgeoefend op redelijke wijze in overeenstemming met het toepasselijk recht. Wanneer u deze rechten wenst uit te oefenen, gelieve dan contact op te nemen via privacy@signpost.eu.

U kan deze rechten in principe kosteloos uitoefenen, behoudens in geval van buitensporige verzoeken, manifest ongegronde verzoeken of veelvuldig herhaalde verzoeken waarbij wij een redelijke administratieve kost kunnen aanrekenen.

Wij reageren binnen één (1) maand op uw verzoek na ontvangst. Bij complexe of veelvuldige verzoeken kan deze termijn verlengd worden met nogmaals twee (2) maanden. Wij brengen u in ieder geval binnen één (1) maand op de hoogte in geval van een verlenging.

9. Kan dit privacybeleid worden gewijzigd?

Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op onze website en daarbij wordt de laatstgenoemde wijzigingsdatum vermeld. Wij adviseren u daarom regelmatig dit privacybeleid te raadplegen.

De laatste wijzigingen werden aangebracht op 21/12/2020.

10. Vragen en feedback

Wij streven ernaar dit privacybeleid strikt na te leven. Als u vragen heeft over dit privacybeleid of hoe wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u contact met ons opnemen via privacy@signpost.eu of ons een brief sturen naar Wolfsakker 5A, 9160 Lokeren t.a.v. de privacyverantwoordelijke.

11. Waar kunt u terecht met een klacht?

Indien u een klacht heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u uw klacht indienen bij privacy@signpost.eu.
U heeft ook steeds het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, +32 (0)2 274 48 00 of contact@apd-gba.be).